Sveikinimas Tėvams auginantiems sūnų

tėvai ir sūnus
tėvai ir sūnus

Pilyse, kur karaliai gyveno,
Kur triumfuoja tvirtybės dvasia,
Ten galiūnų didybė nuo seno
Ir šlovinga senolių jėga —
Ta jėga, kuria sūnus auginam
Ne namams ar tėvelių darbams,
Bet jėga, kuria ginam tėvynę
Amžiniems mūsų žemės laikams.

Vaikų padėka Tėvams už amžiną globą

Šeima
Šeima

Neišsenkantys šaltiniai liejas
Jausmui tėviškumo amžinam,
Neišleidusiam nuskristi vėjais
Ir barstyti laimę pakelės beržams.

Taip, dėkingi mes dabar likimui
Už nepaprastus namus, Tėvus,
Ir už tai, kad niekada gimtinės
Neiškeisim į kitus kraštus.

Mes suklumpame prie Jūsų kojų —
Seną slenkstį mūs namų bučiuojam.

Vaikų sveikinimas Tėvams

Šeima
Šeima

Tarsi skambi gyvenimo giesmė —
Mums Jūsų meilė, duona, rūpestis…
Ir norisi karštai mylėt, gailėt,
Pateisint Jūsų tyrus lūkesčius.

Mes norim Jus lankyti visada
Su Jūsų anūkėliais mylimais,
Kad nubyrėjus džiaugsmo ašara
Apgaubtų tarsi debesų sparnais.

Mes mylim Jus ne švenčių dienomis,
Ne kasdienybės glaudžiam pilkuma…
Apvainikavęs meile ilgesys —
Tai mūsų amžinoji dovana.

Palaiminkit mane darbams, Tėveliai

Šeima
Šeima

Rašau Jums laišką iš toli, toli,
O ilgesys vijokliais pina kojas.
Iš tolimų kelionių grįžti negali…
O šiluma namų vis kvepia rojum.

Didiems darbams subrendau jau seniai,
Bet trūksta ryžto ir palaimos žodžių.
Nors neprispaudę dideli vargai,
Bet mano kelio — rožės neužgožę…

Prašau Jus pasimelsti už mane,
Suteikt vilties — širdies palaimos kryžium:
Žmonėms sukūręs džiaugsmą darbuose —
Aš, praturtėjęs dvasios lobiais — grįšiu.

Palaimos ženklas mano akyse
Atvers sėkmės jutimą žmonėse.

Vaikų sveikinimas dosniems Tėvams

Šeima
Šeima

Mums išliks gerumu spinduliuojantis žvilgsnis.
Tyros akys lyg mėlyno skliauto gelmė,
Žodžiai, lapkričio lapais įkritę į širdis,
Žingsniai, skambantys aidu mūs laiko tėkmėj…

Metų gilumą lietė Jūs rankos lyg širdį…
Mes lyg medžiai užaugom tų rankų glausti.
Ta pačia šiluma mūsų akys Jums spindi,
Kuria globėte mus, kol dar buvom maži.

Kas sutiks dosnumu, jei ne tėviškės sodžius?
Kas gyvenimą mūsų pasotins dabar,
Kai pačių mūs vaikai savo nerimu guodžias,
Sielų ilgesio pirštais pabeldę langan?

Mes be Jūsų gerumo gyventi negalim —
Laimėj širdis pravirkdė — jos duokit kiek galit.

Sūnaus sveikinimas Tėvams santuokos jubiliejaus proga

tėvai ir sūnus
tėvai ir sūnus

Dovanoju savo Mamai dangų
Ir mintimis nešu ant rankų
Į mylinčio Tėvelio glėbį,
Kad Jos galėtų pagailėti.


Dovanoju savo Tėvui žemę
Ir ilgesingą meilės kelią,
Kuriuo einu aš pats laimingas,
Nes meile tėviška turtingas.
Sveikindamas Jus dėkoju, mylimieji,


Kad apgynėte mane nuo vėjų,
Kad, likimo kryžkelėj dažnai lydėję,
Nenustojote sūnum tikėję.