Gerasis Mūsų Sūneli,

tėvai ir sūnus
tėvai ir sūnus

Tavo didelės šventės proga
linkime Tau daugybės planų įgyvendinimo
ir svajonių išsipildymo,
atkaklumo — siekiant užsibrėžtų tikslų,
valios tvirtumo — idėjų sprendimuose,
nuolankumo — prieš vyresnius žmones,
pritarimo — prašantiems Tavo pagalbos,
atlaidumo — besigailintiems,
meilės — savo šeimai,
ištikimybės — savo meilei
ir daug, daug sėkmės, sveikatos ir laimės.
Mes mylime Tave ir jaučiamės laimingi,
kai Tau sekasi.

Sveikinimas Tėvams auginantiems sūnų

tėvai ir sūnus
tėvai ir sūnus

Pilyse, kur karaliai gyveno,
Kur triumfuoja tvirtybės dvasia,
Ten galiūnų didybė nuo seno
Ir šlovinga senolių jėga —
Ta jėga, kuria sūnus auginam
Ne namams ar tėvelių darbams,
Bet jėga, kuria ginam tėvynę
Amžiniems mūsų žemės laikams.

Dukters sveikinimas geriesiems Tėveliams

Šeima
Šeima

Aš — lakštingala Jūsų, Tėveliai,
Kuri čiulba padangėj aušros.
Margas paukštis gyvenimo kelio
Jūsų buvusia dainą kartos
Negirdėtoj lakštutės giesmelėj
Nenutylančioj Jums niekada…
Bet atleiskite savo dukrelei —
Lyg sparnuotoji — aš tik viešnia.

Vaikų sveikinimas Tėvams

Šeima
Šeima

Tarsi skambi gyvenimo giesmė —
Mums Jūsų meilė, duona, rūpestis…
Ir norisi karštai mylėt, gailėt,
Pateisint Jūsų tyrus lūkesčius.

Mes norim Jus lankyti visada
Su Jūsų anūkėliais mylimais,
Kad nubyrėjus džiaugsmo ašara
Apgaubtų tarsi debesų sparnais.

Mes mylim Jus ne švenčių dienomis,
Ne kasdienybės glaudžiam pilkuma…
Apvainikavęs meile ilgesys —
Tai mūsų amžinoji dovana.

Vaikų sveikinimas dosniems Tėvams

Šeima
Šeima

Mums išliks gerumu spinduliuojantis žvilgsnis.
Tyros akys lyg mėlyno skliauto gelmė,
Žodžiai, lapkričio lapais įkritę į širdis,
Žingsniai, skambantys aidu mūs laiko tėkmėj…

Metų gilumą lietė Jūs rankos lyg širdį…
Mes lyg medžiai užaugom tų rankų glausti.
Ta pačia šiluma mūsų akys Jums spindi,
Kuria globėte mus, kol dar buvom maži.

Kas sutiks dosnumu, jei ne tėviškės sodžius?
Kas gyvenimą mūsų pasotins dabar,
Kai pačių mūs vaikai savo nerimu guodžias,
Sielų ilgesio pirštais pabeldę langan?

Mes be Jūsų gerumo gyventi negalim —
Laimėj širdis pravirkdė — jos duokit kiek galit.

Sūnaus sveikinimas Tėvams santuokos jubiliejaus proga

tėvai ir sūnus
tėvai ir sūnus

Dovanoju savo Mamai dangų
Ir mintimis nešu ant rankų
Į mylinčio Tėvelio glėbį,
Kad Jos galėtų pagailėti.


Dovanoju savo Tėvui žemę
Ir ilgesingą meilės kelią,
Kuriuo einu aš pats laimingas,
Nes meile tėviška turtingas.
Sveikindamas Jus dėkoju, mylimieji,


Kad apgynėte mane nuo vėjų,
Kad, likimo kryžkelėj dažnai lydėję,
Nenustojote sūnum tikėję.

Mamos sveikinimas Dukrai Krikšto dienoje

mama
mama

Žalvarinėm rankom vėjai glosto
Bokštus tos bažnyčios, kur Krikštu
Viešpats laimino iš dangaus sosto
Apipylęs vandeniu Šventu.

Spinduliais gyvenimą parnešus,
Išmaldavusi dangaus — malda,
Prisiglaudus prie šventų vitražų,
Laiminu gyvenimui Tave.

Ir į saulę viltimi atgręžus
Vien gyvybę pilsiu į rankas.
Dukra, laimę iš aušros miražų
Tau įpinsiu į gelsvas kasas.

Už gyvenimą esi, Dukryt, brangesnė —
Meilės jausmo nejaučiau kilnesnio.

Dukters sveikinimas mylimam Tėveliui

tėvas ir dukra
tėvas ir dukra

Raibas sakalėli, skrisk pas Tėvužėlį,
Tu nunešk Jam mano akeles.
Kelki, saulužėle, nuostabiausią gėlę
Glostyti Tėvelio rankeles.

Mielas Tėvužėli, priimk sakalėlį —
Jis prabils Tau mano širdele:
Dangų dovanoju, žydrą tolių mėlį
Ir dukters tyras ašarėles.

Aš seniai paklydus, Tėvo neišvydus —
Gero patarimo trūko man…
Prie langų parimus — tų namų, kur gimus,
Rodau Tėvo sodą jau saviems vaikams.

Mes visi sugrįžom, Tavo pievas bridom —
Ilgesį Tau nešėm klupdami.
Tavo sodo rasos mūsų sielas gydo…
Tėve, mes juk Tavo meilės alkani.

Sveikinimas su Tėvo diena

tėvelis
tėvelis

Siūbuoja gluosnis mano Tėvui,
Šukuoja vėjas plaukus Jam.
Už Jo sveikatą ačiū Dievui —
Lenkiuos už Jį dangaus skliautams.

Dainuoja saulėtos palaukės
Dainas, kurias dainavo Jis.
Ir stoviu ašarą nubraukęs —
Dainuoja Jam mana širdis.

Ateina laimė per padangę,
Kai Tėvas tiesia man parankę.

Sūnaus sveikinimas Tėvui

sūnus ir tėvas
sūnus ir tėvas

Tėve brangus, esi man Tu
Svarbiausias žemėje visoj.
Tarp vyriškų svajonių mūs
Vedei mane tikroj tiesoj.

Esi brangus žmogus širdy —
Tvirtybės sauja manyje —
Neleidęs pasiklyst kely,
Atvėręs prasmę lemtyje.

Apkabinu Tavus pečius —
Petys petin — visur kartu!
Suaugęs — Tau esu svečiu —
Retai matai… O aš žilstu…

Tau spaudžiu dešinę, Tėvuk,
Ilgai gyvenk, ilgai čia būk!