Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Eidamas su velniu obuoliauti, paliksi ir be terbos, ir be obuolių.
Eina kaip aitvaras medžių viršūnėmis.
Eina lyg namus pardavęs.
Einant arti, reikia arklį gerai pašerti.
Eik su mulkiu riešutauti – paliksi ir be kraitelės.
Eiklų arklį ir šiaudas baido.
Eisi ar neisi, o kur tau skirta, ten ir suklupsi.
Eisi šunis lodydamas.

Gadynė praslinkusi visados geresnė rodos už esančią.
Gaidys ką iškas, tą ir sules.
Gaidys manęs nepabaidys.
Gaisras negesinamas išsiplečia.
Gajus kaip ragana skandinama.
Galvos daro patarimus, o pinigai nutarimus.
Gandras atnešė.
Ganyk avis ir vilko nematydamas.
Gardi duona burną gadina.
Gaspadoriaus akimi gyvuliai tunka.
Genys margas, pasaulis – dar margesnis.
Gera duktė motinos širdį nutildo, bloga – plaukus pražildo.
Gera moteris – namų raktas.
Gera moteris vyrui kelią taiso.
Gera paukšteliui rudenį išskristi, kad pavasarį vėl gali sugrįžti.
Gera širdelė – plika subinėlė.
Gera virėja ir iš kirvio sriubą išvirs.
Gera žmona pati pasiūlo.
Gera žmona prastą vyrą pataiso, bloga žmona gerą vyrą pagadina.
Gerai negerai – svetur ne namai.
Gerais norais ir pragaras grįstas.
Geram arkliui nereikia botago.
Geram artojui ir blogas arklas gerai aria, blogam ir geras nekaip.
Geram meistrui darbas rūpi, o ne atlyginimas.
Geras artojas ir su žąsinu paaria.
Geras darbas patsai save giria.
Geras darbininkas ir miegodamas darbo neužmiršta.
Geras drabužis blogo nepataisys, menkas – gero nesugadins.
Geras kalboj, blogas darbe.
Geras siuvėjas ir be žirklių pasiuva.
Geras siuvėjas ne tik išardo, bet ir vėl sudeda.
Geras žodis turi kojas, o piktas – sparnus.
Gerbk kitus, tada ir tave gerbs.
Geri darbai nesigiria.
Geri vaikai tėvams paguoda, blogi – širdį užduoda.
Geriau atviras priekaištas, negu paslaptingas pyktis.
Geriau būt biednam bet laisvam.
Geriau būti protingam nekaip turtingam.
Geriau į savo bakūžę susirietus, nekaip į svetimus rūmus stačiom eiti.
Geriau laisvėj alkti, negu vergijoj lėbauti.
Geriau mirti kovoje, kaip pasiduoti gėdoje.
Geriau sava pirkaitė, negu svetima pilaitė.
Geriau savo utėles mušt, negu svetimi pinigai skaityt.
Geriau savoje šalyje elgetauti, negu svetimoje ponauti.
Geriau senmergystė negu bloga moterystė.
Geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu.
Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti.
Geriau sužiedėjusi duona savo namuose, negu daugybė valgių ant svetimo stalo.
Geriau turėti mažai, bet teisingai uždirbti.
Geriau valandą palaukti, negu minutę pavėluoti.
Geriau vieną kartą pamatyti, negu dešimtį – išgirsti.
Geriau žvirblis rankoj, o ne briedis girioj.
Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni.
Geriausia dorybė iš visų laikyti liežuvį už dantų.
Geriausia marti blogos duktės neatstoja.
Gero darbininko darbas ieško.
Geros akys dūmų nesibijo.
Gerų tėvų geri ir vaikai.
Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.
Gėris nugali blogį.
Giliau arsi – gardesnę duoną valgysi.
Giltinė – ne sesuo.
Giltinė rūrą uosto.
Gilus protas, nors žmogus kuprotas.
Gilus vanduo neteka srauniai.
Gims diena, gims dienai ir darbas.
Gimti sunku, o mirti dar sunkiau.
Gimtinėj ir juoda pluta – pyragai.
Gimus dukteriai, išvesk arklius iš tvarto.
Ginčai akli, ginčai kurti.
Ginčais proto neįrodysi.
Ginčydamasis greičiau sulauksi bėdos negu naudos.
Girk pabaigą, o ne pradžią.
Girta merga pati vaiką susigraibo.
Girta moteris ir už velnią bjauresnė.
Girtam ir avelė – panelė.
Girtam ir baloj sausa.
Girtam saulė klane miega.
Girtavimas – visų ydų motina.
Girtas – piktas lyg raganos piršlys.
Gyvais pinigais mokėti.
Gyvatė gelia skaudžiai, o pikto žmogaus liežuvis – dar skaudžiau.
Gyvena kaip inkstas taukuose.
Gyvenimas be vyro – kartesnis už pipirą.
Gyvenimas be žmonos – kaip daržas be tvoros.
Gyvenk vienybėj su žmonėmis, o kariauk su pagedimais savo.
Glostė čigonas arklį iš tyko, iš po nakties arklys išnyko.
Godok senelį, tai ir tau pasenus, kiti tave pagodos.
Graži būtų mergina, tik rankos per baltos.
Graži moteris – akims rojus, sielai – pragaras, o kišenei – skaistykla.
Graži žmona – ne sau, o kaimynui.
Greičiau šventu paliksi, nekaip visiems įtiksi.
Greita meilė kaip seilė.
Greitai žmogus užaugi, dar greičiau pasensti.
Greitas kaip aitvaras.
Greiti pažadai vėjais išlaksto.
Greitus darbus vėjai renka.
Griešnos akys bijo šviesos.
Grožis reikalauja aukų.
Gudrybė mokina, gudrybė ir skandina.
Gudrybė retai kada su dora vienu keliu eina.
Gudrybė – tėvas suktybių, o motina – melagystė.
Gudrumas proto neatstoja.
Gudrumu visur pralįsi, bet ne iš visur sausas išlįsi.
Gudrus kaip lapė.
Gudrus kalba tik reikalui esant, durnas – visados.
Gudrus kitiems patarti, kvailas pačiam iš bėdos išsinerti.
Gudrus svetimas klaidas suskaityti, kvailas, kai reikia savo nors vieną pamatyti.
Gudrų apgauna, kvailas pats apsigauna.
Gulėdamas nedaug tepadirbsi.
Gulom šėręs, arkliu nevažiuosi.
Gvoltavoja kaip prūsas mergą.
Gvoltu bučiuojant, dvasia dvokia.

Parašykite komentarą