Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Labas vakaras po naudingai praslinkusios dienos.
Laikas brangesnis už pinigus.
Laikas – pinigai.
Laikas – pinigai, minutė – litas.
Laikas pinigais neskaičiuojamas.
Laikymas negeras pinigų ir gerus paikina.
Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui.
Laimė yra it stiklas, nes veikiai susikulia.
Laimė – ne piniguose, bet jų kiekyje.
Laimės kūdikis.
Laimingas, kuris gali privalgyti sulos su duona, nes, sulai esant, duonos nėra, duonai esant, sulos nėra.
Laimingą ir dorą visi myli.
Lakstai kaip kipšas po jaują.
Laksto kaip aitvaras.
Lapė ir pelė daug turi urvų.
Laukia it saulės užtekančios.
Ledas slidus, gyvenimas žmogaus dar slidesnis.
Leisk kiaulę į bažnyčią, lips ir ant altoriaus.
Leki kaip sakalas, nutūpi kaip vabalas.
Lekia kaip be galvos.
Lenda į užpakalį be muilo.
Lenda kaip musė į išrūgas.
Lenda kaip šapas į subinę.
Lenda kaip šapas į uodegą.
Lengva pasakyti, bet ne padaryti.
Lengva pažadėti, sunku ištesėti.
Lenk medį, kol jaunas.
Lėtoji kiaulė gilesnę šaknį knisa.
Lietuvį už vyžą skaito.
Liežuvio sauso nieks neklauso.
Liežuvis yra skaudesnis už botagą.
Liežuvis – ne vartai, neužkelsi.
Lig neatsigėręs, nespjauk į vandenį: rasi pats sugersi.
Lig saulė patekės, rasa akis išės.
Liga ne sesuo.
Liga raita atjoja, pėsčia atstoja.
Ligų puodelis.
Linai nesėti, o jau drobes audžia.
Linksmi neapveža nuliūdusių, nuliūdę nemyli juokingų.
Liolių raugalas.
Lipšni kalba apmaudą mažina.
Lįsk į rūrą ir užsirauk.
Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas.
Liuosybės noras daugel kraštų pražudė.
Lygu senas, lygu mažas, lygu senmergė, lygu ragana.
Lobis žadina, vargas migina.
Loja kaip šuo mėnesienoj.
Lovoj gulėdamas žuvies nesugausi.

Maišą druskos suvalgysi, tada žmogų pažinsi.
Maišosi kaip varlė ant kelio.
Mama ir duona niekad neatsibosta.
Martelė – ne dukrelė, anyta – ne motinėlė.
Marti kaip pipiras karti.
Maža gyvatė didį jautį užmuša.
Mažas kai griūva, tai angelas patalą pakloja, senam – velnias akmenį pakiša.
Meile sotus nebūsi.
Meilė – kaip seilė: veikiai pragaišta.
Meilė – ne seilė, nenurysi.
Meilė viską nugali.
Meilėje ir kare – visos priemonės tinkamos.
Meilės ir kosulio nepaslėpsi.
Melagis duris atidaro, bet akis uždaro.
Melagis iš adatos vežimą priskaldo.
Melagiui ir tiesą sakant niekas netiki.
Melas duris atidaro, bet akis uždaro.
Melo kojos trumpos.
Melu gerai svečiuosna važiuoti, bet sunku namo grįžti.
Meluoja, kad net ausys kruta.
Meluoja kaip piršlys.
Meluok melą – išvesk galą.
Meluot nemeluoju, ale ir teisybę retai kada sakau.
Meluoti nemoku, o tiesos – nė pradėti.
Mergaitė su kanape užauga, su šunim pasensta.
Merga be papų kaip medis be lapų.
Merga grieko verta.
Merga ne rugių aruodas, neišlaikysi blogiems metams.
Mergai gimdant, velnias karklyne dejuoja.
Mergelės kilmę ir gražumą pinigai padidina.
Mergina išmaino vainiką į žiedą, o pavardę į kelnes.
Mergina – ne kvietys – nepabrangs.
Mergina su kanape užauga, su šuniu pasensta.
Mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur dingsta.
Mergos išmintis kaip laumės gentis.
Miegu sotus nebūsi.
Miklus kaip sausa šaka.
Minkšta kaip ant mergos papų.
Mirtis kaip vagis – ateina neprašyta.
Mirtis metų neklausia.
Mirtis visus sulygins.
Mylėk žmoną kaip dūšią, krėsk kaip grūšią.
Mylėt ir žadėt nereikia pinigai mokėt.
Mokėk darbus dirbti, bet mokėk ir švęsti.
Moki žodį, žinai kelią.
Mokytas ir ant lentos gali gyventi.
Mokytas – iš knygų, o durnas – iš galvos.
Mokslas – didelė galybė.
Mokslas kišenės neplėšia.
Mokslas pinigai moka.
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas.
Moters perkalbėti negalėtų nė pats velnias.
Motinos dūžis – sviesto gniūžis.
Motinos meilė vis nauja.
Murma kaip žydas, kulę kasydamas.
Mušdamas žmoną vieną velnią išmuši, devynis įmuši.

Parašykite komentarą